Brand Series
Pistons
HINO
HONDA
ISUZU
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
KOMATSU
Cylinder Liners
FAQ

Q: ทำไม Engine Model และO.E.M. Reference Number ที่ระบุอยู่ไม่ตรงกับรุ่นรถยนต์ แล้วจะทราบได้อย่างไร
ว่าต้องใช้ ลูกสูบรุ่นใด

A: เนื่องจากรถยนต์แต่ละรุ่น จะมีทั้งเมเจอร์เช้นจ์ (Major Change) และ ไมเนอร์เช้นจ์ (Minor Change) ตลอดระยะเวลาที่รถ รุ่นนั้นๆ จำหน่ายในท้องตลาด อีกทั้ง เครื่องยนต์บางรุ่น จะถูกประกอบเข้าไปใน รถยนต์หลายรุ่น ทำให้รถยนต์หลายรุ่นใช้ลูก
สูบ หลายโมเดล และ ลูกสูบบางรุ่นก็ใช้ในรถยนต์หลายรุ่น ในตลาดสากล (International Practice) จึงนิยมเรียกรุ่นของลูกสูบ
ด้วยรุ่นของเครื่องยนต์ (เช่น 1KD-FTV) แทนที่จะเรียกด้วยรุ่นของรถยนต์ (เช่น Toyota Vigo3000) หากท่านต้องการสั่งซื้อ
ลูกสูบแต่ไม่ทราบรุ่นของลูกสูบ สามารถบอกรุ่นของรถยนต์ (หากสามารถกำกับปี พ.ศ. ด้วย จะไม่มีโอกาสผิดพลาด) แล้วส่ง
เมล์มาสอบถามที่ info@macpiston.com ได้ (หรือส่งผ่านที่หน้า “contact us” ก็ได้เช่นกัน)

Q: ทำไมไม่เรียกรุ่นของลูกสูบด้วย O.E.M. Reference Number กัน

A: จริงๆแล้ว การเรียก O.E.M. Reference Number เป็นรุ่นของลูกสูบนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่เนื่องจากจำนวนตัวเลขที่มาก
(เช่น Hino 13216-1890) ทำให้เกิดความสับสนและจำยาก โดยทั่วไปในตลาดสากล จึงนิยมเรียกเป็นรุ่นเครื่องยนต์ (เช่น
EH700) แทนและ หากเครื่องยนต์รุ่นนั้นๆ สามารถใช้ลูกสูบได้หลายรุ่น ก็มักระบุลูกสูบรุ่นที่ต้องการ โดยเรียกรุ่นเครื่องยนต์
ก่อน แล้วตามด้วยเลขสี่หลักสุดท้ายของ O.E.M. Reference Number (เช่น EH700-1890)
 
 
Copyright @ 2009 MAC PISTON. All Rights Reserved. MacPiston.com powered by Asia Gateway.